Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Studio Stouthandel, hierna te noemen: “de opdrachtnemer”, met een derde, hierna te noemen: “de opdrachtgever”, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Studio Stouthandel waarvoor voor de uitvoering een derde wordt betrokken.

1.2 Mondelinge afspraken, afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
1.3 De opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 2 Offertes

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft de opdrachtnemer het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. In dat geval komt de overeenkomst te vervallen zonder nadere verplichtingen over en weer.
2.2 Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is gegeven. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.

2.3 In de offerte dan wel in de overeenkomst genoemde tarieven, honoraria en verleende kortingen gelden uitsluitend voor de opdracht waarvoor dit is overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever instemt met de offerte van de opdrachtnemer, zonder wijziging of toevoeging.
3.2 Een overeenkomst komt ook tot stand als de opdrachtnemer met schriftelijke instemming van de opdrachtgever start met het uitvoeren van de opdracht. De inhoud van de offerte geldt in dat geval als overeengekomen.

3.3 Als de opdrachtbevestiging strijdig is met de Algemene voorwaarden, geldt de in de overeenkomst van opdracht opgenomen (afwijkende) voorwaarde voor wat betreft de tegenstrijdigheid. Voor het overige blijven de Algemene voorwaarden onverminderd gelden.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Partijen verplichten zich over en weer om zich als goed opdrachtnemer en goed opdrachtgever te gedragen.
4.2 De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. De werkzaamheden worden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de opdrachtgever verricht, doch de door de opdrachtgever gegeven aanwijzingen en instructies omtrent het resultaat van de opdracht worden zoveel mogelijk in acht genomen. Voor zover een behoorlijke uitvoering van de opdracht dit vereist, kan de opdrachtnemer (delen van) de werkzaamheden laten verrichten door derden.
4.3 De opdrachtnemer zal zich inspannen om de diensten te leveren binnen de overeengekomen tijd. Overschrijding van de overeengekomen tijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever nimmer het recht om ontbinding van de overeenkomst te vragen of schadevergoeding te claimen.
4.4 De opdrachtgever doet al hetgeen redelijkerwijs nodig is voor tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer. In dit kader zorgt de opdrachtgever voor tijdige aanlevering van juiste, deugdelijke, bruikbare en volledige gegevens en/of materialen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid hiervan.
4.5 Is de opdracht niet naar wens van de opdrachtgever uitgevoerd, dan brengt de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk op de hoogte. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Partijen zullen tijdig in onderling overleg de overeenkomst op de relevante onderdelen wijzigen indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat bepaalde omstandigheden een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst belemmeren of dreigen te belemmeren. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever is verplicht mee te werken aan een dergelijke wijziging van de overeenkomst. De aan deze wijziging of uitbreiding verbonden meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.2 Voor een tussentijdse wijziging of aanvulling van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever, is de schriftelijke instemming van de opdrachtnemer noodzakelijk.

Artikel 6 Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst

6.1 Bij tussentijdse ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeit.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid, Bescherming verleende diensten

7.1 De opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat vertrouwelijk aan haar door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie niet ter kennis van derden komt.
7.2 De opdrachtnemer behoudt te allen tijden het auteursrecht, samenhangend met de door haar geleverde diensten, beeldmateriaal, producties en ontwerpen.

7.3 Tekeningen, schetsen, ontwerpen en/of berekeningen die door de opdrachtnemer zijn gemaakt, worden als vertrouwelijke informatie beschouwd die onder de geheimhouding van artikel 7.1 valt.
7.4 Het staat de opdrachtnemer vrij, met inachtneming van de redelijke belangen van de opdrachtgever, de resultaten van de opdracht te gebruiken voor eigen promotie en publiciteit.

Artikel 8 Honorarium

8.1 Het door de opdrachtnemer berekende honorarium betreft uitsluitend de vergoeding voor de door haar gegeven geleverde diensten, beeldmateriaal, producties en ontwerpen. Overige kosten, zoals reiskosten, materiaalkosten van derden en kosten van meerwerk, worden afzonderlijk berekend, voor zover deze kosten niet in de offerte zijn opgenomen.
8.2 Bij een samengestelde offerte bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van het geoffreerde tegen de voor dat onderdeel aangegeven prijs.

8.3 Als de opdrachtgever toevoegingen of veranderingen wenst ten aanzien van de overeengekomen opdracht, kan de opdrachtnemer alleen dan een verhoging van de prijs vorderen indien zij de opdrachtgever tijdig op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging heeft gewezen, tenzij de opdrachtgever een prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen. 8.4 Extra kosten die ontstaan doordat de opdrachtgever niet voldoet aan wat is bepaald in artikel 4.4 van deze Algemene voorwaarden komen voor rekening van de opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor extra kosten die ontstaan door vertraging of onderbreking van de opdracht door omstandigheden die niet aan de opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen.
9.2 De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen prijs binnen tien werkdagen na factuurdatum te voldoen.
9.3 De opdrachtgever dient bij de totstandkoming van de overeenkomst 50% van het overeengekomen honorarium te voldoen. De overige 50% dient binnen tien werkdagen na levering te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien de opdrachtgever in gebreke is met de betaling, is zij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Indien de opdrachtgever ook na een schriftelijke herinnering van de opdrachtnemer in gebreke blijft met de betaling van het honorarium, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dit geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer gederfde winst en alle kosten, inclusief alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van door de opdrachtnemer te nemen maatregelen.
9.5 De opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten als een aan de opdrachtgever gestelde betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever haar betalingsverplichting niet nakomt na de schriftelijk aanmaning om hieraan binnen veertien werkdagen te voldoen, of indien de opdrachtnemer uit een mededeling of gedraging van de opdrachtgever mag afleiden dat betaling zal uitblijven.
9.6 Bij faillissement, beslag, surseance van betaling, toepassing van de Wsnp, of onder curatelestelling van de opdrachtgever, en bij stillegging of liquidatie van haar bedrijf, zijn de vorderingen van de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar en heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Alle werkzaamheden worden door de opdrachtnemer naar beste vermogen verricht. Uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst vloeit voor de opdrachtnemer een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting voort. De opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor de schade die de opdrachtgever en/of derden lijden ten gevolge van het gebruik en/of de uitvoering door de opdrachtgever en/of derden van door de opdrachtnemer geleverde diensten en producties. De opdrachtgever vrijwaart voor zover nodig de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden.

10.2 De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade van de opdrachtgever die het gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.
10.3 Aansprakelijkheid ontstaat slechts als de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stelt met een redelijke termijn om de overeengekomen verplichtingen alsnog na te komen, en de opdrachtnemer ook na die termijn in gebreke blijft. 10.4 Aansprakelijkheid voor indirecte schade voor de opdrachtgever, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen en bedrijfsschade, is uitgesloten.

10.5 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de vergoeding die de opdrachtnemer ontvangt voor de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van €75.000,-. Iedere verdergaande vergoeding sluit de opdrachtnemer uitdrukkelijk uit.
10.6 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door niet tijdig verstrekte, onjuiste, ondeugdelijke of onvolledige gegevens en/of materialen die door of namens opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer in dit kader.

10.7 Buiten de onder artikel 10.1 genoemde aansprakelijkheid rust op de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de opdrachtgever en/of derden, ongeacht de (rechts)grond waarop dit zou kunnen worden gebaseerd. 10.8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden in verband met de tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst.
10.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer.

Artikel 11 Intellectueel eigendom en beeldrecht

11.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrecht, naburig recht, merkrecht, tekening- of modelrecht en octrooirecht, komen toe aan de opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie is uitsluitend de opdrachtnemer hiertoe bevoegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2 Al het geproduceerde beeldmateriaal en geluid zal aan de opdrachtgever rechtenvrij worden verstrekt, voor zover het wordt ingezet binnen de afgesproken opdracht. Indien derden, al dan niet via de opdrachtgever, het geproduceerde beeldmateriaal en geluid willen gebruiken voor andere opdrachten, al dan niet voor de opdrachtgever, zal aan de opdrachtnemer daarvoor een, binnen de branche gebruikelijke, vergoeding worden betaald. Zonder deze vergoeding is de opdrachtnemer op generlei wijze verplicht het materiaal aan derden, dan wel aan de opdrachtgever, te verstrekken.

11.3 Toestemming voor gebruik van een werk waarop een intellectueel eigendomsrecht berust, wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de opdrachtnemer is omschreven in de offerte en/of opdrachtbevestiging. Als over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nooit meer omvat dan de wijze van gebruik die redelijkerwijze uit de overeenkomst en de overeengekomen vergoeding voortvloeit.

11.4 Het recht op elk gebruik van een werk of van een idee dat de opdrachtgever tijdens de totstandkoming van of gedurende de overeenkomst ter kennis is gekomen, en dat niet is overeengekomen en/of niet valt onder het intellectueel eigendomsrecht, berust bij de opdrachtnemer.
11.5 De opdrachtgever is niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden, tenzij anders is overeengekomen.

11.6 De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Partijen proberen geschillen die verband houden met deze Algemene voorwaarden en de onderliggende overeenkomst(en) in eerste instantie onderling op te lossen.
12.3 Komen partijen er gezamenlijk niet uit, dan wordt het geschil beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Geschillen worden waar mogelijk voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtnemer,
tenzij de opdrachtnemer als eisende of verzoekende partij ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen. 12.4 Als de opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure voor het overgrote deel in het gelijk wordt gesteld, komen
de volledige kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de opdrachtgever. Ook
alle daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand die de opdrachtnemer redelijkerwijs buiten rechte heeft gemaakt voor
de nakoming van een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst komen voor rekening van de opdrachtgever.
12.5 Voor zover in de Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens de opdrachtnemer in verband met het verrichten
van werkzaamheden door de opdrachtnemer, in ieder geval één jaar na het moment waarop de opdrachtgever
bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
12.6 Indien enige bepaling uit deze Algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig, niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn wegens een wettelijke bepaling, rechterlijke
uitspraak of anderszins, dan heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden en de onderliggende overeenkomst.

oktober 2023

Scroll naar boven